Trivselregler

Trivsel- och ordningsregler för Brf Näsby 96

Vår boendemiljö är ett gemensamt ansvar

Att bo i flerfamiljshus ställer höga krav på att visa hänsyn och tolerans. För att undvika onödig irritation finns det därför några allmänna trivsel- och ordnings­regler som utarbetats av styrelsen. Det är viktigt att komma ihåg att vi är en bo­stadsrättsförening där vi gemensamt äger, förvaltar och har ansvar för vår fastig­het och boendemiljö. Har du funderingar eller frågor kring detta är du alltid väl­kommen att kontakta styrelsen.

För vem gäller reglerna

Trivsel- och ordningsreglerna gäller för dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende och hantverkare som ut­för arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyres­gäster. Förutom dessa regler gäller naturligtvis föreningens stadgar.

Reglerna som följer står i alfabetisk ordning.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen ska tillfrågas skriftligen. Ansökan ska innehålla skälet för begäran, tids­period samt person­nummer och namn på den som ska hyra lägenheten. Styrelsen kan ge godkännande för högst 6 månader i taget. Därefter ska ny ansökan lämnas till styrelsen. Observera att bostadsrättshavaren ansvarar för att föreningens stad­gar och övriga regler följs och för att månadsavgifter betalas i tid. Ansöknings­blanketter finns på expeditonen eller kan hämtas på vår hemsida. En administrativ avgift utgår.

Avflyttning

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Vi tar kreditupplysning på köparen och vi träffar också köparen före godkännande. Ansökan om medlemskap ska tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtal/köpekontrakt lämnas till styrelsen. Räkna med att godkännandet tar minst sex veckor, och tillträde får inte ske förrän köparens medlemskap är klart.

Besiktning av lägenheten utförs av styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet!

 


Balkonger och fasader

Markiser        Medlemmen ska kontakta styrelsen innan markis sätts upp.

Paraboler      Det är inte tillåtet – av såväl estetiska som säkerhetsmässiga skäl att montera parabolantenn på fasad, balkongräcke, i golv, vägg eller i balkongen ovanför. Den får heller inte monteras så den ”sticker ut” utanför balkongen.

Kablar           Kablar får inte dras genom fönster eller dörrkarmar och inte heller fästas på fasaden.

Cyklar

Cyklar ska ställas i cykelställ eller i cykelutrymme i källaren.

Djur

Katt/hund      Katter och hundar ska hållas kopplade eller under sådan uppsikt att andra inte störs. Naturligtvis plockas de föroreningar upp som din katt/hund lämnar efter sig. Rastning på föreningens område är för­bjuden.

Fåglar/katter Mata inte fåglar eller katter från balkongen eller på gården. De förorenar och ökar risken för skadedjur. Under vintern sätter före­ningen upp ett antal matningsautomater där fågelmat får läggas ut.

Entréer, trapphus och källare

Dörrmattor, skor, leksaker, barnvagnar, cyklar, möbler o.dyl. får inte läggas eller ställas framför dörrar, i trapphus eller i källargångar – allt för att underlätta städ­ning och med hänsyn tagen till utrymning i samband med brand och olycksfall.

Entré-/           Se till att dörrar går i lås efter dig. Entrédörrar och källardörrar
källardörrar
  ska hållas stängda.

Fastighetsskötsel

Trappstädning, snöröjning, sopning och pappersplockning på gården samt städ­ning av källare och tvättstugor sköts av entre­prenör. Om du, vid renovering eller vid annat tillfälle, spiller eller smutsar ned i föreningens gemensamma utrymmen (trapphus, källare m fl), måste dessa naturligtvis städas.

Föreningsexpedition och föreningslokal…

… finns i hus 62. Föreningslokalen lånas ut till medlemmar.

Förråd och garage

Till varje lägenhet finns två förråd, varav en ”matkällare”. I källarförråden kan du förvara möbler, kläder mm. Däremot får du inte förvara något som är brand­far­ligt eller som på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada.

Garage och extra förråd finns att hyra. För att ställa dig i kö till garage/förråd ska en skriftlig anmälan lämnas till föreningskontoret.

Garagen är avsedda för motorfordon och bostadsrättshavare med garage bör ställa in sitt fordon där eftersom antalet parkeringsplatser är begränsat.

Grillplats

Grillplatsen är till för alla föreningens medlemmar och kan inte bokas. Den som grillat ansvarar för att sopor och matrester avlägsnas.

Hobbyrum

Rummet finns i 56 B och kan användas till hobbyverksamhet som inte avger stark lukt eller störande ljud.

Kontaktpersoner

Namn och telefonnummer till styrelsemedlemmar samt uppgift om servicetelefon finns på anslagstavlorna i entréerna.

Lägenhet

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägen­heten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar, paragraf 35. Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckage­skador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Skador           Skador och fel i lägenheten, fastigheten eller på gården ska anmälas till styrelsen.

Skadedjur      Skadedjur i lägenheten, fastigheten eller på gården ska anmälas till styrelsen.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp och byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och bad­rum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lä­genheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm finns piskställning på gården.

Oljud/störning

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar!

Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

Tysta nätter   Mellan kl 22.00 och 07.00 får man inte borra i väggar, använda tvätt-/diskmaskiner eller spela hög musik. Undvik också att föra hög­ljudda samtal i trapphus, på gården eller balkongen nattetid.

Fester            Har du fest, är det trevligt om du informerar grannarna i god tid.

Parkering

Parkering är endast tillåten för bostadsrättshavare och deras besökare inom mar­kerade parkeringsplatser. Ev felparkeringsavgifter utfärdas av Q-park. Det är til­låtet att köra fram till portarna och låta bilen stå 10‑15 minuter för av- och pålast­ning. Vid in-/utflyttning tillåts naturligtvis parkering under den tid som krävs. Ett fordon tillhörande bostadsrättshavare får stå på samma plats i högst 30 dagar. För längre tid krävs styrelsens tillstånd.

Rökning/nedskräpning/fimpar och snusning

All rökning är förbjuden i trapphus, källare och andra gemensamma utrymmen. Skräp, fimpar och snusprisar ska kastas i papperskorgarna/askkopparna eller i molocken.

Sopor

Föreningen tillämpar källsortering. Brännbart avfall läggs i molok och matavfall läggs i gröna sopkärl bakom ”sophuset”. Matavfallet ska vara packeterat i bruna papperspåsar som finns att hämta inne i sophuset.

I sophuset finns kärl för el-sopor och batterier. Följ anvisningarna i sophuset.

På Miljöstationen vid Gamlegårdens Centrums parkering, lämnar du glas, plåt, kartonger/wellpapp, tidningar och pappersförpackningar.

Grovsopor kan lämnas på bemannad station bakom (norr om) Gamlegårdens Centrum.

Trädgårdsland

I mån av plats och efter medgivande och anvisning av styrelsen, får bostads­rätts­havare plantera och sköta om växter i trädgården. Särskilda regler finns.

Odlingslotter finns på baksidan av hur nr 56. Önskas odlingslotter, kontakta styrelsen.

En trädgårdsgrupp bestående av bostadsrättshavare finns.

Träningslokal

Träningslokalen är avsedd för föreningens medlemmar och ska lämnas i god ord­ning. Lämna lokalen i det skick du själv vill finna den.

Tvättstugor

*   Tvättstugorna får endast användas för bostadsrättshavares personliga tvätt.

*   Tvättstugorna får endast användas av föreningens medlemmar.

Maskinerna är endast avsedda för hushållstvätt. Mattor, yllefiltar o.dyl. får inte tvättas i maskinerna. Separat ho för att tvätta mattor finns.

Boka högst två (2) tvättider åt gången! Du kan antingen boka dessa båda tider direkt efter varandra eller fördelade på olika tvättider.

Tvättstugor och torkrum ska städas, dvs golven ska sopas/torkas av och maski­nerna ska torkas av in- och utvändigt, innan du lämnar dem.

Lämna inte kvar dina tomma förpackningar!

Följ de regler som finns anslagna i tvättstugorna!

Övernattningsrum

Övernattningsrummet finns i 56 B och bokas på föreningskontoret.

Rummet ska städas efter brukandet. Följ de anvisningar som finns anslagna i rummet!

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om medlemmen ska få bo kvar.

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Där­efter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning.


Dessa trivsel-/ordningsregler har beslutats av styrelsen den 4 Juli 2017 och börjar gälla omgående.