Ordningsregler från 1958

Dessa är de äldsta ordningsreglerna som vi har kunnat hitta i föreningens arkiv. De finns med här endast som historisk kuriosa – för aktuella trivselregler titta i menyn under ”Att bo i Näsby96”

Ordningsregler

Bostadsrättsföreningens medlemmar och hyresgäster åligger att:

 • vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom
 • om skada av sådan art uppstår att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, omedelbart underrätta styrelsen eller vice värden därom
 • ej använda lägenheten eller annat föreningens utrymme för annat än avsett ändamål
 • icke lämna entrédörr olåst nattetid
 • aldrig lämna dörr till källare och vind olåst
 • iakttaga sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt
 • icke lämna vattenkran öppen, även om vattnet är avstängt
 • icke utomhus å annan än anvisad plats och tid företaga rengöring av mattor, kläder m.m., ej heller torkning av tvätt
 • inom disponerat utrymme tillse att genom öppna fönster e.d. vintertid skada å vattenledning icke uppstår
 • icke utlägga torkmattor i förstugorna
 • ställa sig till efterrättelse bestämmelserna beträffande ohyreskontroll samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till vice värd
 • i sopnedkast endast lägga sopor o.d., som äro väl inslagna i paket
 • noggrant följa de föreskrifter som lämnats beträffande centralantenn, där sådan finnes, och icke utan tillstånd av styrelsen uppsätta utomhusantenn på fastigheten
 • i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen och vice värd lämnade föreskrifter

Beträffande mattpiskning m.m. gäller vad som föreskrives i ordnings- och hälsovårdsstadgan för samhället

Styrelsen

Originalet nedan (klicka på bilden för att se större version):