Valberedningen informerar

Valberedningen i brf Näsby 96, står inför en stor utmaning att ”vaska” fram ledarmöter till styrelse och övriga funktioner i vår förening.

Vi behöver verkligen allt stöd vi kan få av alla medlemmar!

Valberedningens målsättning/arbetssätt ser ut så här:

”Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.
Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före stämman räcker alltså inte. Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av ägarna, dvs föreningens medlemmar. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete.


Valberedningens uppgift är att i dialog med bl.a. ordföranden hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar. Den ska även så långt det är möjligt säkerställa att styrelsen har rätt sammansättning och rätt förutsättningar att vara föreningens näst högsta beslutande organ.

Valberedningen ska fortlöpande analysera och skaffa sig kännedom om vilken kompetens som finns bland bostadsrättsföreningens samtliga valbara medlemmar utanför styrelsen.

Inte minst viktigt är att kontakt tas med alla nyinflyttade i föreningen och att valberedningen har god kontakt med medlemmarna.”

Valberedningen inför nästa stämma består av:

Martin Samuelsson    Näsbychaussen 60 a             mobil: +46737571721
Winnie Rab                 Näsbychaussen 56 b             mobil: +46762438724
Jonny Persson           Näsbychaussen 56 a             mobil: +46733604944
förslag till valberedningen kan även skickas med e-post till alf.jonny.persson@gmail.com