Informationsblad 2014 Augusti

Månadens informationsblad informerar om relining, påminner om några av våra trivselregler.
Föreningen tar också upp arbeter med ny beslysning och utredning kring en eventuell tvättstuga och grundvatten värme samt besiktning av balkongerna utvändigt.

Relining

Nu pågår reliningen i hus 60 för fullt. På tur står hus 62, 64 och till sist 66.
I entréerna finns anslag med information om när arbetet beräknas påbörja i resp trapp­uppgång. Styrelsen informerar dess­utom personligen varje bostadsrättshavare om hur de påverkas under arbetet.

För säkerhets skull repeterar vi den inform­ation som fanns med i juni månads Inform­ationsblad.
OBS! Om du kommer vara bortrest den närmaste tiden och har bytt låskolv, t.ex vid byte till säkerhets­dörr, kom ihåg att lämna nycklar till kontoret! Nycklarna, som kom­mer att låsas in i föreningens kassaskåp, läggs i slutet kuvert märkt med namn och lägenhetsnummer.

Enligt beslut på föreningsstämman i fjol har vi rätt att gå in i lägenheten med huvud­nyckel vid reliningsarbetet.

Kontakta styrelsen på styrelsen@nasby96.se om du har frå­gor om reliningen.”

 

Ledigt förråd

Förråd nr 95 (ett litet, fd städförråd i trapp­huset, hus 66) är ledigt och kan hyras ut omgående.

Trivsel- och ordningsregler

Under sommaren har vi uppmärksammat att många, sannolikt omedvetet, bryter mot våra regler och därför följer här ett utdrag ur dessa.


 

” Entréer, trapphus och källare

Dörrmattor, skor, leksaker, barnvagnar, cyklar, möbler o.dyl. får inte läggas eller ställas framför dörrar, i trapphus eller i källargångar – allt för att underlätta städ­ning

och med hänsyn tagen till utrymning i sam­band med brand och olycksfall.

 

Entré-/          Se till att dörrar går i lås
källardörrar efter dig. Entrédörrar och källardörrar ska hållas stängda.”

” Cyklar

Cyklar ska ställas i cykelställ eller i cykelut­rymme i källaren.”

Om ordningsreglerna inte följs kan styrel­sen, i allvarligare fall, ifrågasätta om med­lemmen ska få bo kvar.


 

Parkering

Här kommer även en liten påminnelse till alla bilägare om att våra bilar ska vara par­kerade innanför parkeringslinjerna.

Tvättstuga

Under arbetet med en långsiktig underhålls­plan har det framkommit att en förening av vår storlek vanligtvis har mer än två tvätt­stugor. Styrelsen har börjat titta på utnytt­jandet av befintliga tvättstugor och vad en ny, tredje, tvättstuga skulle kosta att färdig­ställa.

En möjlig placering skulle kunna vara fd kompostkvarnsutrymmet eftersom det skulle möjliggöra att en tvättstuga där kan an­vändas dygnet runt.

Tankar och förslag tas tacksamt emot på styrelsens mail.

Utebelysning

Vid flera medlemsmöten har det funnits en punkt om att byta ut vår utebelysning så att den stör mindre och inte lyser in i lägenhet­erna. Beställning av arbetet med belysningen är gjord och preliminärt kommer det, bero­ende på leveranstid för armaturer, att utfö­ras under oktober månad.

Inspektion av balkonger

Styrelsen har begärt in anbud för att laga rostande armeringsjärn i anslutning till våra balkonger samt för vissa preventiva åtgärder för att undvika kostsamma renoveringar i framtiden. Under vecka 34 kan det finnas arbetare på plats runt om i föreningen för att inspektera balkongerna från utsidan.

Grundvattenvärme (berg­värme)

Styrelsen har arbetat vidare med att eventu­ellt byta värmesystem från fjärrvärme till grundvattenvärme. Skriftlig information kommer att distribueras och ett inriktnings­beslut kommer att fattas på höstmötet

Styrelsen Näsby 96