Informationsblad 2014 Mars

Information om Relining av avlopp, fakturering av elen, trivselregler, föreningstämma och uppmaning till ökad uppsikt i området.

Relining av avlopp

Just nu pågår arbetet med att färdigställa det provisoriska avloppet i hus 62-66. Det är PePe-Rör som sköter denna del av ar­betet. Samtidigt håller Spolarna på med slutfasen av reliningen under mark i hus 56-60. Inom ett par veckor påbörjas arbetet i lägenheterna i hus 56-60. Spolarna infor­merar i trapporna i god tid när det är dags.

OBS! Om du kommer vara bortrest under våren och har bytt låskolv, t.ex vid byte till säkerhetsdörr, kom ihåg att lämna ner nycklar till kontoret. Nycklarna läggs i slutet kuvert med namn och lägenhets­nummer.  Enligt beslut på förenings­stämman i fjol har vi rätt att gå in i lägen­heten med huvudnyckel vid relining­arbetet.

Kontakta styrelsen på 076-37 92 765 eller styrelsen@nasby96.se om du har frågor om reliningen.

Gemensam el

Vi ska nu försöka bringa lite klarhet i hur elförbrukningen och den fasta elavgiften kommer att faktureras framöver.

Den vanliga månadsavgiften för lägenhet, garage och förråd + 50 kr i fast elavgift kommer att faktureras samtidigt. Förfallodatum kommer som vanligt att vara i slutet av resp månad.

Varje lägenhets elförbrukning kommer att faktureras separat var tredje månad.
Fakturan kommer att ha samma förfallo­datum som fakturan för månadsavgiften.

Nu kommer vi till undantaget:

Den fasta avgiften för januari-mars som ännu inte debiterats, kommer att läggas till på fakturan som gäller elförbrukningen januari-mars och som har förfallodag i slutet av maj.

Brand inom om­rådet

Det har väl inte gått någon förbi att det, vid två tillfällen, har brunnit inom vårt område. Vi ber er därför att vara extra uppmärk­samma på ovanligheter. Polisen rekom­menderar t.ex att man skriver ned vad man sett om det är något särskilt man lägger märke till. I nödläge ska du givetvis ringa 112. Annat du lagt märke till, får du gärna dela med dig av till styrelsen.

Föreningsstämma

Stämman hålls den 22 maj kl 18.30 i Fröknegårdsskolans matsal. Sista datum för inlämning av motioner är den 31 mars. Personlig kallelse kommer att delas ut till samtliga medlemmar.

Trivselregler

Styrelsen fastställde i höstas nya Trivsel- och ordningsregler. Har du inte redan fått dem, kommer de som bilaga till detta in­formationsblad. Du hittar också Trivsel­reglerna på vår hemsida,
www.nasby96.se

Väl mött på föreningsstämman
den 22 maj!!!